Trang Nhà ĐSPNBT Sao Mai Sinh Hoạt LĐPNBT Liên Lạc
Lời Tâm Tình

Nhìn những biến chuyển của xã hội hiện nay đang ở tốc độ rất là nhanh so với tốc độ tiếp ứng của các Hội thánh địa phương là điều chúng ta cần suy tư và cầu nguyện. Là người lính canh nơi vọng gác, nhìn thấy quân địch đang dàn quân tiến đến trại quân của mình, thậm chí đã chiếm lấy một phần của trại rồi mà quân lính của mình thì hoang mang mất phương hướng, còn các tướng tá chỉ huy thì không biết là nên đánh hay là nên đầu hàng, thì thấy trước mắt là sẽ bị quân địch chiếm lấy trại rồi! Thách Thức Của Vọng Canh là thách thức của sự thức canh và hành động theo sự chỉ huy của Chúa. Người lính canh thì có bổn phận phải cảnh báo cho các vị chỉ huy và mọi người để chuẩn bị đối phó như thế nào. Nếu kẻ thù chỉ đem đến sự chết chóc và huỷ diệt cho chúng ta và con cháu chúng ta, thì chúng ta có nên ngồi yên cho chúng chém giết con cháu chúng ta hay chúng ta sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng!
Hoặc nếu kẻ thù chúng ta dùng những tư tưởng lầm lạc để làm cho con cháu chúng ta nhiễm độc, đến nỗi chúng không còn biết
phân biệt đúng sai, sống chống nghịch với Lời Chúa.  Chúng ta có an lòng để chúng nó sống như vậy chăng? Cứu Chúa Giêxu sẽ làm gì khi Ngài đang ở trong hoàn cảnh này của chúng ta? Ngài đã nói chúng ta là “muối của đất, là ánh sáng của thế gian”. Chuyện gì sẽ xảy ra khi muối đã mất mặn, và ánh sáng không còn chiếu nữa? 
Chúng ta sẽ đầu hàng quân địch trước khi bị tấn công!
Trong lịch sử của dân Do thái đã có nhiều lần dân chúng bị chém giết và bị bắt đi lưu đày vì vua quan của họ đã phạm tội và chẳng còn sức để chiến đấu nữa. Cũng có những lần cả thành vua và dân đều ăn năn hạ mình kêu xin Chúa thì Chúa đã giải cứu họ, nhiều lần nhiều cách khác nhau. Chúng ta sẽ tiếp tục sống trong tội lỗi hoặc nguội lạnh để rồi kết quả đau thương sẽ đến, hay chúng ta sẽ cùng nhau ăn năn hạ mình cầu xin Chúa thương xót cứu đất nước này khỏi tai họa. Thách thức của vọng canh, ngoài việc thức canh và cầu nguyện, thông báo cho mọi người thì người lính canh lúc nào cũng sẵn sàng đối phó với nguy hiểm!  Khi quân địch tấn công thành, thì người lính canh là đối tượng đầu tiên cần phải tiêu diệt Người lính canh nên chuẩn bị mọi khí giới để bảo vệ mình, và tỉnh thức là điểu quan trọng hơn hết. Chúng ta học gương của Nê-hê-mi, vừa chiến đấu với kẻ thù đang khuấy phá vừa phải xây lại tường thành Giê-ru-sa-lem đã bị sụp đổ.  Chiến sĩ của ông một tay cầm gươm một tay cầm xẽng, trong một hoàn cảnh vô cùng khó khăn! Tường thành của chúng ta hiện nay đã bị sụp đổ trầm trọng nhiều nơi, chúng ta đang cần những chiến sĩ giống như Nê-hê-mi để vừa cầu nguyện vừa xây dựng lại những bức tường này. Kẻ thù đang dàn trận ngoài kia, người lính canh không thể nói rằng không có chuyện gì đâu, mọi người ai nấy cứ làm công việc mình! Nhưng phải nói rằng:  Mọi người hãy tỉnh thức, hãy hạ mình xuống xin Chúa thương xót cứu vớt chúng ta! Và xin Chúa hướng dẫn chúng ta hành động như thế nào để chuẩn bị cho cuộc chiến này.
Muốn thật hết lòng!

Copyright © 2015 DSPNBTSaoMai. All right reserved.